Политика на лични данни

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение за нас. Нашата политика на лични данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на стоки и услуги, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от „Добряна“ ЕООД.

Основни принципи при обработване на лични данни

 • Обработваме лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;
 • Обработваме лични данни за събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • Обработваните лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
 • Обработваните лични данни могат да се поддържат в актуален вид по всяко време като вземаме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“).
 • Обработваните от нас лични данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);
 • Обработваните от нас лични данни се съхраняват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

 

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни е:

Фирма: „Добряна“ ЕООД

ЕИК: 207456414

Седалище: гр. София ул. Андрей Ляпчев 32

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна съобразно националното и европейското законодателство. Всяка промяна влиза в сила от момента на публикуването на настоящата страница. Съветваме Ви често да проверявате нашия уеб сайт, за да видите последните промени.

Политика ни за защита на личните данни няма да бъде променяна по начин, който да позволи по-слаба защита на личните данни на нашите клиенти и потребители без писменото им съгласие.

Информация, която ни предоставяте:

Получаваме и съхраняваме всяка информация, която предоставяте във връзка с услугите на „Добряна“ ЕООД, като например:

 • информация отнасяща се до търсения в платформата
 • направени от Вас поръчки
 • данни от вход в клиентския Ви профил (в случай, че има)
 • и-мейл при необходимост от връзка с Вас
 • телефон при необходимост от връзка с Вас
 • адрес при необходимост от връзка с Вас
 • попълнени полета от контактна форма или изпратено и-мейл съобщение с цел запитване
 • заявления за достъп до личната информация и т.н.

Цели на обработване на личните данни

Обработваме Вашите лични данни с цел да предоставяме и подобряваме стоките и услугите на сайта. Тези цели включват:

 • Покупка и доставка на продукти и услуги – използваме вашата лична информация, за да поемаме и да боравим с поръчки, да доставяме продукти и услуги, да извършваме плащания и да комуникираме с Вас за поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти.
 • Изпълнение на законоустановени задължения. В някои случаи имаме правно задължение да събираме и обработваме Вашите лични данни. Например Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство. Също така когато даден потребител закупи стока от „Добряна“ ЕООД, съгласно законодателството за защита на потребителите, „Добряна“ ЕООД е длъжно да осигури гаранция за стоката, ако към момента на предоставянето й тя е с дефект, за да може да изпълни това задължение, „Добряна“ ЕООД следва да обработи основните данни на потребителя (чрез които се установява правото да предяви рекламация), както и данните за съответния договор (чрез които се установява дали съответната стока е в гаранция).
 • Писмена или устна комуникация с вас – използваме Вашите лични данни, за да комуникираме с Вас във връзка със стоките и услугите, които предоставяме чрез различни канали (напр. По телефона, имейл, чат).
  Цели, за които търсим вашето съгласие. Също така може да поискаме вашето съгласие да обработвате вашата лична информация за конкретна цел, която ви съобщаваме. Когато сте съгласни да обработваме вашата лична информация за определена цел, можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време и ние ще прекратим обработката на вашите данни за тази цел. Ако обработването е необходимо за друга законосъобразна цел обаче, можем да продължим да ги обработваме.

Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите

Информацията за нашите клиенти е важна част от нашия бизнес и ние не я предоставяме на трети лица. „Добряна“ ЕООД може да сподели личната информация на клиентите (или част от нея) само както е описано по-долу и с трети лица, които спазват практики, които са поне толкова защитни, колкото описаните в тази Политика за личните данни.

„Добряна“ ЕООД може да сподели лична информация на своите клиенти с трети лица, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на „Добряна“ ЕООД въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от „Добряна“ ЕООД. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на „Добряна“ ЕООД.

„Добряна“ ЕООД предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на „Добряна“ ЕООД, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.
Примери за обработващи лични данни лица са:

 • Доставчици на куриерски услуги;
 • Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпват лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на предоставяне на услугите;
 • Адвокатски кантори, счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги;
 • Доставчици на хостинг услуги

„Добряна“ ЕООД може да сподели лична информация на своите клиенти с банки и платежни институции. Във връзка с обслужването на плащания на потребителите, извършени по банков път или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между „Добряна“ ЕООД и съответната банка или платежна институция.

Трети лица във връзка с преобразуване (напр. сливане или вливане) или прехвърляне на предприятие. В случай на преобразуване „Добряна“ ЕООД, както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно личните данни на потребителите, администрирани от „Добряна“ ЕООД, да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.

Компетентни органи. Законодателството на Република България изисква от „Добряна“ ЕООД да съхранява определени лични данни за потребителите за определен срок. При наличието на установени със закон предпоставки, тези лични данни, обработвани от „Добряна“ ЕООД, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

Изтриване на личните ми данни („Право да бъда забравен“)

 • Потребителите имат правото да поискат от „Добряна“ ЕООД изтриване на свързаните с тях лични данни в следните случаи:
  личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на същите;
 • потребителят е възразил срещу обработването на лични данни, което се основава на законен интерес на „Добряна“ ЕООД, освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • потребителят е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;
 • личните данни, отнасящи се за съответния потребител, са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити от „Добряна“ ЕООД с оглед спазването на правно задължение, произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз.

Права на субекта на данните

Обработката на личните Ви данни е в съответствие с българското и европейско законодателство и Вие имате право на:

 • достъп до личните данни, които се обработват
 • коригиране на личните данни
 • ограничаване на обработването на личните данни
 • възражение срещу обработването на личните данни
 • блокиране на обработката на личните данни
 • изтриването на личните данни Ви данни („правото да бъдеш забравен”)
 • преносимост на личните данни.
 •  

Ако сте дали съгласие, можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични Ви данни по всяко време. Обработването на личните Ви данни, преди оттегляне на съгласието, се счита за законосъобразно.

Ако считате, че са нарушени Вашите права при обработката на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до Комисията за Защита на Личните Данни (https://www.cpdp.bg/).

Shopping Cart